0 product(en)Totaal: € 0,00

Bouw- en installatiesector heeft toenemende behoefte aan hoger opgeleid personeel

Specifieke opleidingsbehoeften liggen dan ook voornamelijk op het gebied van wet- en regelgeving, communicatie en management. Dit blijkt uit onderzoek van BOB Training, Opleiding en Advies dat door USP Marketing Consultancy is uitgevoerd onder 600 directeuren en andere leidinggevenden uit de bouw- en installatiesector.

Belangrijkste thema’s voor de bouw- en installatiesector

De bouw- en installatiesector verkeert momenteel in zwaar weer, maar er liggen ook veel kansen voor deze sector richting de toekomst. Dit onder het motto ‘never waste a good crisis’. Directeuren en andere leidinggevenden uit diverse geledingen van
de bouw- en installatiesector geven aan dat de invloed van wet- en regelgeving alsmede de verbreding van de eigen activiteiten de belangrijkste thema’s voor de komende jaren zijn binnen hun organisatie. De invloed van wet- en regelgeving komt bij alle partijen sterk naar voren, maar het verbreden van de eigen activiteiten is met name bij uitvoerende partijen
(projectontwikkelaars, aannemers en installateurs) aan de orde. De opdrachtgevende partijen (gemeenten en woningbouwcorporaties) hechten juist meer waarde aan ketensamenwerking als belangrijk thema voor de komende jaren.

Veranderende markt als gevolg van genoemde thema´s leiden tot andere vaardigheden huidig personeel

De genoemde thema´s samen met andere ontwikkelingen die gaande zijn - zoals bijvoorbeeld vergrijzing (uitstroom kwantiteit), Building Information Modeling (BIM), tekort aan kwalitatief goed personeel (uitstroom kwaliteit als gevolg van pensionering) en
toepassing andere contractsvormen – nopen de diverse organisaties er toe hun huidige en nieuwe medewerkers bij te scholen en verder op te leiden. Hoewel op dit moment minder behoefte is aan opleidingen op het niveau van het (hogere) kader,
verwachten de verschillende marktpartijen wel voor de komende jaren hier meer behoefte aan te hebben. Deze toenemende behoefte komt dan met name tot uiting in de volgende thema’s en/of vaardigheden: communicatie, management en wet- en regelgeving. Deze laatste is direct te koppelen aan het thema wet- en regelgeving. Er staat zoveel te veranderen de komende jaren, dat men hier graag van op de hoogte wil blijven en het liefst natuurlijk al op kan voorbereiden. De behoefte aan opleidingen aangaande communicatie en management komen voornamelijk voort uit de trends van verbreding eigen
activiteiten, ketensamenwerking en het inhuren van de flexibele schil. De laatste jaren hebben veel organisaties zich beperkttot hun kernactiviteiten. De verwachting is dat er in de toekomst veel meer samengewerkt moet worden tussen de verschillende disciplines van de bouw- en installatiesector (opdrachtgever, ontwerper, adviseur, aannemer, installateur,
gespecialiseerde aannemers, etc.). Dit vergt andere vaardigheden dan in een traditionele verticale bouwkolom, waarbij een partij voornamelijk contact heeft met de voorganger en de opvolger in het bouwproces. In de nieuwe, meer horizontale
organisatie zal meer nadruk komen te liggen op de communicatie met de verschillende disciplines en het managen van het gehele bouwproces, in plaats van het managen van een deelproces. Hier zal de komende jaren in geïnvesteerd moeten
worden door alle betrokken partijen.

 Bron; USP Marketing Consultancy