0 product(en)Totaal: € 0,00

UNETO-VNI: woningmarkt weer op gang brengen

De Nederlandse economie en de bouw- en installatiebranche zijn gebaat bij een einde aan de status quo op de woningmarkt. Dat stelt voorzitter Marcel Engels van installateursvereniging UNETO-VNI in een reactie op de Miljoenennota. Engels vindt dat er op korte termijn duidelijkheid moet komen over de hypotheekrenteaftrek. 'De markt zit nu volledig op slot, terwijl tienduizenden starters en jonge gezinnen willen verhuizen. Als consumenten weten waar zij aan toe zijn, komt de woningmarkt weer in beweging. Dat levert niet alleen veel werkgelegenheid op in de nieuwbouw, maar ook in de renovatie. Dynamiek op de woningmarkt zal bovendien een positief effect hebben op de hele Nederlandse economie.'
Energiebesparing
Voorzitter Engels is verheugd dat er in de rijksbegroting voor 2013 70 miljoen euro wordt uitgetrokken voor energiebesparende maatregelen bij grootschalige projecten en bij particulieren. Engels: 'dit is de enige post waarvoor extra geld beschikbaar komt en dat is een compliment waard. Het laat zien dat de politiek inziet dat de omschakeling naar duurzame energie onze economie kan versterken. De technische installatiebranche loopt voorop in deze ontwikkeling.'

Terugdringen zorgkosten
In de Miljoenennota wordt onderkend dat het langer zelfstandig wonen van ouderen één van de manieren is om de oplopende zorgkosten terug te dringen. Engels stelt vast dat de politiek hiermee op dezelfde lijn zit als UNETO-VNI. 'Met slimme techniek kunnen we woningen levensloopbestendig maken, zodat ouderen met een beperking minder snel een beroep hoeven te doen op intramurale zorg. Die aanpak zorgt voor miljardenbesparingen op zorgkosten. Laten we er nu voor zorgen dat beschikbaar budget hiervoor kan worden aangewend en financiering eenvoudiger wordt. Wij brengen onze kennis en ervaringen graag in bij de discussies hierover.'

Technisch onderwijs
De installatiebranche is de komende jaren sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel. Om de omslag naar een duurzame energievoorziening mogelijk te maken, is veel jong talent nodig. Daarom is UNETO-VNI positief over de aandacht voor onderwijs in de begroting voor volgend jaar.

Engels: 'Wel blijven wij erop hameren dat het beschikbare onderwijsbudget daar terechtkomt waar de euro's het meeste effect sorteren. En dat is niet bij studies waarvan wij nu al weten dat zij opleiden voor de ww, maar bij opleidingen waar een economische behoefte aan is, zoals installatietechniek. Daarop moet veel meer gestuurd worden, ook wat betreft de bekostiging.'

Geen lastenverzwaringen voor bedrijfsleven
De nieuwe Belastingwet die binnenkort door de nieuwe Tweede Kamer wordt behandeld, mag van UNETO-VNI niet leiden tot lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven. Volgens voorzitter Engels worden installateurs zwaar getroffen door de forensentax en moet die tijdens de komende formatiebesprekingen zo snel mogelijk van tafel. Engels: 'Daarnaast is voor de verhoging van de btw een compensatie toegezegd en die belofte moet worden ingelost.'

Op sociaal juridisch terrein ziet UNETO-VNI niets in de plannen voor de ww waarbij de werkgever bij ontslag zes maanden loon moet doorbetalen.

Snelle formatie
UNETO-VNI is positief over het feit dat het begrotingstekort volgend jaar wordt teruggedrongen tot onder de 3%. Engels: 'Dat draagt bij aan de financiële stabiliteit van onze economie en geeft het broodnodige vertrouwen bij bedrijfsleven en consumenten. Een snelle formatie en een daadkrachtig kabinet dat maatregelen neemt die bedrijvigheid in de bouw- en installatiebranche bevorderen, kunnen ons er weer bovenop helpen.'

Bron; Uneto-VNI